Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αρθρίτιδα: η θεραπευτική δύναμη του χυμού σέλινου

Αρθρίτιδα: Χυμός σέλινου ή χάπια για τον πόνο; Αν του κάναν αυτή την ερώτηση σήμερα, ο Al Godsey θα έλεγε: «Θα πάρω το   χυμό σέλινου ...

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΟ Φυσικός Τρόπος Ζωής είναι μία έννοια ευρέος φά­σματος, που μέσα της κλείνει τη Φυσική Υγιεινή, στην οποία ενυπάρχει η Φυσική Θεραπευτική. Βλέπει τον άν­θρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και δίνει συμβουλές όχι μόνο για τη θεραπεία των ασθενειών, αλλά κυρίως για την πρόληψη. Επομένως η αντίληψη ότι ο Φυσικός Τρόπος Ζωής είναι τα διάφορα αθλήματα και γενικώς η ζωή στη φύση, είναι λαθεμένη και παρέχει μονομερή προστασία στον άνθρωπο. Δεν νοείται Φυσική Ζωή χω­ρίς την Αγάπη. Όταν αυτή σταματάει στην αισθητική απόλαυση ή στα προσωπικά ωφέλη και δεν σε ωθεί στην έμπρακτη εκδήλωση αυτής της Αγάπης, κάτι δεν πάει καλά και πρέπει ν' ανησυχήσεις και να ψάξεις για το πρόσκομμα.

Ο Φυσικός Τρόπος Ζωής σ' όλη του την έκταση και όχι με το συνήθη δογματισμό που του προ­σάπτουν, μας δίνει ένα παρόν ζωντανό και καταξιωμέ­νο. Χωρίς την Αγάπη δεν έχουμε παρόν, είμαστε ζω­ντανοί νεκροί κι ας μην το καταλαβαίνουμε. Οι άλλοι άνθρωποι γίνονται η κόλαση μας αντί να είναι εικόνες του Θεού. Εάν δεν αντιληφθούμε το ύψιστο μήνυμα Του, μέσα από τα Ιερά Κείμενα και απ' όλα τα θαυμαστά της Δημιουργίας, θα μας έχει ξεφύγει η ουσία και δεν θα 'χουμε πάρει την πλήρη ωφέλεια.

Όταν λέμε ότι η Φυσική Υγιεινή βλέπει τον άνθρωπο ως σύνολο, δεν εν­νοούμε ότι η επέκταση αυτή την αναδεικνύει σε Κοσμο­θεωρία και Ανθρωπολογία, πράγμα που ήδη έκαναν οι παραχαράκτες με το να θέτουν σκοπούς στη ζωή του ανθρώπου.

Όσον αφορά την Αγάπη, σημασία έχει πώς νοείται, γιατί πολλοί μιλούν γι' αυτήν, όπως και για την ειρήνη. Εάν το κίνητρο δεν είναι η δόξα του Κυρίου, τό­τε δεν πρόκειται για την Αγάπη που ανέφερα, αλλά για ανθρώπινη επινόηση με ιδιοτελείς, στο βάθος, σκο­πούς. Και για να το καταστήσουμε σαφέστερο: ευλογη­μένη είναι η Αγάπη που ξεκινάει απ' το Θεό, έρχεται στον άνθρωπο, ο οποίος τη διοχετεύει προς τους συ­νανθρώπους του και τη φύση ολόκληρη πανίδα και χλωρίδα χωρίς ποτέ να ξεχνά την Πηγή της («Καΰσις καρδίας υπέρ πάσης της κτίσεως» Ισαάκ ο Σύρος). Για να ενοικήσει ο Χριστός μέσα μας δεν αρκεί μόνο η καθαρή συνείδηση, όπως διατείνονται οι αιρετικοί, αλ­λά και η μετάληψη του Σώματος και του Αίματος Αυτού, που γίνεται μόνο με τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Η Φυσική Υγιεινή δεν μπορεί να σώσει από μόνη της τον άνθρωπο, γιατί η αληθινή σωτηρία δεν είναι θέμα καλής υγείας αλλά αποκλειστικότητα της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Και ακριβώς η Θεία Χάρις είναι το εχέγ­γυο ότι όλοι οι σκοποί της ζωής μας (και ο τρόπος της πραγμάτωσης τους) είναι αρεστοί στον Κύριο.
Ο άνθρωπος λαμβάνει από παντού μηνύματα. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο πανάγαθος Θεός να τον έχει αφή­σει χωρίς μαρτυρία και η έλευση του Θεανθρώπου στη γη συνεπλήρωσε την μέχρι τότε μαρτυρία που είχε. Μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν όλα τα θέματα και αφήνεται ο άνθρωπος να τα καλλιεργήσει. Χρειάζεται, λοιπόν, θεία φώτιση για να μην πλανηθεί σε δρόμους αντορθόδοξους.

Ας εξετάσουμε στο παρόν πόνημα το συγκεκριμένο θέμα, αρχίζοντας από την ετυμολογία των λέξεων.
Φυσική, θηλ. του επιθέτου φυσικός [<αρχ. φυσι-κός<φύσις] ο αναφερόμενος στη φύση, ο της φύσης//ο της ύλης ή του σώματος, υλικός, σωματικός//που υπάρχει ή συμβαίνει σύμφωνα με τη φύση//(μτφ.) ειλικρινής, άδολος, απροσποίητος.
Υγιεινή (η) ουσ. [<αρχ. υγιεινή, θηλ. του επιθέτου υγιεινός<υγιής] κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των μέσων για τη διατήρηση της υγείας το ανθρώπου//η φροντίδα για την υγεία ορι­σμένου μέρους του σώματος.
Εάν τώρα συνδυάσουμε δύο λέξεις (υγιεινή+λέγω) προκύπτει ο υγιεινολόγος, γιατρός ειδικός στην υγιεινολογία, δηλαδή στη μελέτη των μεθόδων υγι­εινής..
Υγιεινιστής: Νεολογισμός που επεκράτησε τα τε­λευταία χρόνια και σημαίνει τον ειδικό επιστήμονα, ο οποίος έχει σπουδάσει τον αφάρμακο τρόπο θεραπείας και γενικά τη Φυσική Υγιεινή. Ο όρος εγενικεύθη συν τω χρόνω και κάθε άτομο που ζει σύμφωνα με τα πα­ραγγέλματα της Φυσικής Υγιεινής, μπορεί να λέγεται υγιεινιστής. Κατά την άποψη μου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως τίτλος, μετά το κύριο όνομα, από μη διπλωματούχους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υγιενιστών.

Πρώτον αυτοί οι οποίοι έχουν δίπλωμα ιατρικής και απέκτησαν και δεύτερο, του υγιεινιστή, σπουδάζο­ντας σε ειδικές σχολές, στην Αμερική, Ευρώπη και αλ­λού. Θα αναφέρω την πιο επίσημη σχολή στο χώρο της Ε.Ο.Κ.: «Βρεττανικό Κολλέγιο Φυσικής Θεραπείας και Οστεοπαθητικής (British College Naturopathy and Οsteopathy)». Ορισμένες, όπως η Σχολή Φυσικής Αφαρμάκου Ιατρικής (Νεοϊπποκρατικής Ιατρικής) στο Seattle των ΗΠΑ, προήχθησαν σε πανεπιστημιακές και συμπε­ριέλαβαν Εναλλακτικές Θεραπείες. Επίσης στον Κανα­δά υπάρχει μία σπουδαία σχολή η «New South Wales», από την οποίαν έχουν αποφοιτήσει και Ελληνες που εξασκούν το επάγγελμα τους στην Αθήνα. Δεύτερον εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει Ιατρική (πολλές φορές κάποια άλλη επιστήμη ή απλώς τελείωσαν τη μέση εκπαίδευση) και φοίτησαν για περισσότερα χρόνια από τους πρώτους. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν τέτοι­ες σχολές. Οι τίτλοι που χορηγούνται ποικίλλουν και εί­ναι θέμα δεοντολογίας της κάθε σχολής. Θα αναφέρω δύο: «Υγιεινιστής, Ορθοβιονόμος, δρ. Αφαρμάκου Ια­τρικής» και «Δρ. Φυσικής Αφαρμάκου Θεραπευτικής, Οστεοπαθολογίας κ.λπ,». Στο δεύτερο τίτλο, το «κ.λπ.» σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριληφθούν και ετέρες ειδι­κότητες π.χ. Ιριδολογίας, Χειροπρακτικής κ.ά. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «Νεοΐπποκρατικοί», επειδή η Φυσική Υγιεινή, που εφαρμόζει ένας υγιεινιστής, βασίζεται στα κορυφαία συμπεράσματα του Ιπποκράτη, διευρυμένα συν τω χρόνω. Ας δούμε, λοι­πόν, ποια είναι αυτά και τι επαγγέλεται η Φυσική Υγιει­νή.
Μιλήσαμε για την ετυμολογία των λέξεων, που απαρτίζουν τον όρο «Φυσική Υγιεινή». Τι σημαίνει, όμως, στην ουσία αυτός ο όρος; Σημαίνει την εναρμόνι­ση της ζωής μας με τους ηθικούς και φυσικούς νόμους, τους οποίους θέσπισε ο Θεός, και ο άνθρωπος, το κο­ρυφαίο δημιούργημα του, ανεύθυνα τους καταστρατη­γεί με επακόλουθα τραγικά.
Οι ανθρώπινες καταχρήσεις, στην ευρύτερη έννοια (πνευματικές και υλικές), δημιουργούν την αρρώστια, επειδή είναι η αιτία των εκφυλιστικών τάσεων. Αργά ή γρήγορα, ανάλογα με την αντοχή του κάθε οργανι­σμού, εμφανίζονται τα συμπτώματα και αν δεν λάβουμε έγκαιρα τα μέτρα μας, οδηγούμεθα στην τελική εκφύλι­ση και το θάνατο. Η δυσαρμονία του ανθρώπου με τους νόμους της φύσεως, είναι αποτέλεσμα της ψυχικής του εκφύλισης. Όταν υπάρχει δυσαρμονία με το δημιούρ­γημα, υπάρχει πρωτίστως με το Δημιουργό. Η ζωή του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τη φύση και την εξάρ­τηση αυτή δεν τη νομοθέτησε άνθρωπος, αλλά το Πάν-σοφο Πνεύμα του Τριαδικού Θεού, που ήξερε, όταν δημιούργησε τη ζωή, τι ακριβώς της χρειαζόταν.

Η Φυσική Υγιεινή υποδεικνύει τα ευεργετικά αποτελέσματα της αρμονικής συμβίωσης του ατόμου με τον εαυτό του και τους άλλους, ως ψυχοσωματική οντότητα, η οποία δεν μπορεί να επιβιώσει σωστά χωρίς την ταυτόχρονη αρ­μονία με το περιβάλλον, έμψυχο και άψυγο. Εάν ο άν­θρωπος ζούσε μέσα στη φύση με σεβασμό, όπως τον προτρέπει η Φυσική Υγιεινή, δηλαδή την αφουγκραζό­ταν και την προστάτευε, τότε τα μάτια της ψυχής του_ θα ήταν ανοιχτά και θα έπαιρνε όλες τις απαντήσεις.
Γιατί ο Πάνσοφος Δημιουργός τού μιλάει σε κάθε του βήμα με τις εναλλαγές των επογών, την κρυμμένη δύ­ναμη του σπόρου, τις πρωινές δροσοσταλίδες των αγριολούλουδων, το κελάδημα των πουλιών, τον ψίθυ­ρο της χλόης, τον χωμάτινο παλμό των βημάτων του~ την αέρινη αναζωογόνηση, το χάιδεμα της ηλιαχτίδάς μέσα απ' τα δέντρα του δάσους, τα χρώματα τηο θά­λασσας και όλα τα θυμαστά που συντελούνται... Μια συνάντηση κάθε φορά και πιο συγκλονιστική, μια λύ­τρωση ευεργετική που ανοίγει την καρδιά σαν τριαντά­φυλλο και την κάνει ικανή να χωρέσει τόσο πλατιά αγάπη, όσο κι ο κόσμος γύρω της. Όλα τ' ανθρώπινα πλάσματα είναι ίδια, αφού κοινός είναι ο Πατέρας, και οι αδυναμίες τους κατανοητές. Η φύση είναι πάντα κο­ντά στον άνθρωπο, εκείνος απομακρύνθηκε απ' αυτήν. Τον υπηρετεί τόσα χρόνια πιστά και του δίνει ζωή. Το μόνο που του ζητά για αντάλλαγμα είναι ο σεβασμός του. Πρέπει κάποτε ν' αφουγκραστεί την αγωνία της και ν' αναλάβει τις ευθύνες του. Τα άνομα συμφέροντα κατάντησαν τη συμβίωση προβληματική και τις επερχό­μενες γενιές αδικημένες. Τα πουλιά αφανίζονται με το νόμιμο κυνήγι. Η ζωή στα ποτάμια και στις λίμνες διαρ­κώς υποβαθμίζεται. Ολόκληρες θαλάσσιες περιοχές νε­κρώνονται και τα οικοσυστήματα καταστρέφονται. Το αγριολούλουδο, η πυγολαμπίδα, το τζιτζίκι, δεν είναι πια η ζωογόνος συντροφιά του ανθρώπου των πόλεων. Εκείνα που την αντικατέστησαν τον εμποδίζουν να βρει την ισορροπία του, επιφέροντας την ψυχική εκφύλιση, αφού δεν σέβεται, όπως είπαμε, τα δημιουργήματα του Θεού, άρα και τον ίδιο το Δημιουργό. Ετσι οι παραβιά­σεις κλιμακώνονται κι ένας ασφυκτικός κλοιός τον περιζώνει. Αντί να στρέψει το βλέμμα τόυ στον ουρανό ζητώντας φώτιση προς μετάνοιαν κι επιστροφή, πορεύ­εται άβουλος στον κατήφορο, έρμαιο των συνθηκών που ο ίδιος δημιούργησε. Σ' αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η ανθρωπότητα και ο τόπος ιδιαίτερα, κάθε πολίτης πρέπει ν' αφυπινιστεί και να βαδίσει το δρόμο της σωτηρίας, που περνάει πρώτα από το Θεό και σ' αυ­τόν καταλήγει.

Όλα, λοιπόν, τα μέσα που δεν καταρ­γούν τη βασική αυτή προϋπόθεση και δεν αναιρούν τη φύση και την υπόσταση του Τριαδικού Θεού, όπως εκ­φράστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμήνευσαν θεοπνεύστως τα ιερά κείμενα, είναι, κατ' αρχήν, αποδεκτά. Είναι αδιανόητο Ελληνες ορθόδοξοι χριστιανοί να αναζητούν την αλήθεια σε ανατολικές ή άλλες δοξασίες και να εφαρμόζουν πρακτικές υγείας, που, αν μη τι άλλο, δεν τους ταιριάζουν από απόψεως ιδιοσυγκρασίας και είναι ξένες προς τη μακραίωνα πο­ρεία της φυλής τους, άρα αφύσικες και ακατάλληλες γι' αυτούς.


Η Φυσική Υγιεινή είναι, συμπερασματικά, μια υγιει­νή διαβίωση του ατόμου, που περιλαμβάνει τρία θέμα­τα: Διαιτολόγιο, σωματική άσκηση και ψυχολογική επάρκεια.


Πηγή: Misha

Δεν υπάρχουν σχόλια: